Học Và Học Sẽ Làm Bạn Có Tư Duy Khác Biệt

Học Và Học Sẽ Làm Bạn Có Tư Duy Khác Biệt

Những gì chúng ta biết ngày hôm nay sẽ lỗi thời vào ngày hôm sau.

Nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển.

 

Học Ngay